"Just live your life . Pedehal dengan kata-kata manusia . .

Thursday, February 18, 2010

![LYRIC] Ring Ding Dong Lyrics - Translated , romanized, Hangul Lyric

SHINee – Ring Ding Dong (Encore Code)

KOREAN

[ SHINee - 링딩동(Ring Ding Dong) / 응원법]
[종현] Babe, 네게 반해버린 내게 왜 이래. 두렵다고 물러서지 말고..
그냥 내게 맡겨봐라 어때? my lady. [김종현]
[키/온유] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[종현/태민/민호] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[키] Butterfly! 너를 만난 첫 순간, 눈이 번쩍 머린 Stop 벨이 딩동 울렸어. [김기범]
[온유] 난 말야, 멋진 놈, 착한 놈, 그런 놈은 아니지만 나름대로 괜찮은 bad boy- [이진기]
[태민] 너는 마치 butterfly. 너무 약해 빠졌어. 너무 순해 빠졌어. 널 곁에 둬야겠어. [이태민]
[종현] 더는 걱정 마. 걱정 마. 나만 믿어보면 되잖아. 니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸.
[All] Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수
Oh Crazy! 너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래? [샤이니]
[태민] we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so fantastic)
[민호] go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so elastic)
[온유/키] fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
[종현/태민/민호] elastic, elastic, elastic, elastic.
[키/온유] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[태민] (오직 너만 들린다)
[키/온유] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[온유] (머릿속에 울린다)
[종현/태민/민호] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[키] (내 가슴에 울린다)
[종현/태민/민호] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[종현] I called you. butterfly! 날이 가면 갈수록. 못이 박혀 너란 girl. 헤어날 수 없다는 거-
[키] 나를 선택해! [민호] (돌이키지 말고)
[온유] 선택해! [민호] (도망가지 말고)
[태민] 네게 빠진 바보인 나, [종현] 날 책임 져야 돼.
[All] Babe-(hey!) 내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! (hey!)
너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy! 너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래? [샤이니]
[민호] 난 착하디 착한 증후군이 걸린 너를 이해 못하겠다. [최민호]
[키] 넌 가끔씩 그런 고정 이미지를 탈피, 일탈해봐 괜찮다. [김기범]
[All] break out.(hey!) break out. (hey!) break out.(hey!) break out.(hey!)
ring ding ding ding ding di di di di di di di di
dong dong dong dong dong dong dong dong
[종현] 사실 난 불안해. 어떻게 날 보는지..
[키/태민] 어쩌면, 어쩌면, 내게 호감을 갖고 있는지 몰라
[온유] 이토록 안절부절 할 수밖에 없어 [빛나는샤이니]
[종현] 돌이킬 수 없는 걸.
[ Y / O / U ]
[온유] complicate girl. [민호] (절대 No란 대답 하지 마)
[종현] 나 괜찮은 남자란 걸 [태민] (내가 미쳐버릴지 몰라)
[키] don’t be silly girl. [민호] (silly girl)
[온유] you’re my miracle. [태민] (my miracle)
[종현] 너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요 없는걸.
[All] Babe-(hey!) 내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! (hey!)
너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy! 너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?
[온유] we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so fantastic)
[키] go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so elastic)
[종현/민호] fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
[태민/온유/키] elastic, elastic, elastic, elastic.
[종현/민호] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[태민] (오직 너만 들린다)
[종현/민호] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[민호] (머릿속에 울린다)
[온유/키/태민] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[종현] (내 가슴에 울린다)
[All] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[샤 / 이 / 니]

ROMANIZATION & ENCORE CODE

[ SHINee - 링딩동(Ring Ding Dong) / Yoo young jin]
[Jonghyun] baby nae gae ban hae burin nae gae wae erae
Doo ruip dago mool rue sau ji mal go geu niang nae gae mat giu bwa ra ue ddae? my lady. [Kim Jonghyun]
[Key/Onew] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun/Taemin/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Key] butterfly nuel man naan chuat soongan
Nooni bun jjuk mu ri stop belle ding dong oel riut seo . [Kim Ki Bum]
[Onew] nan malya mut jin nom cha khan nom een ah ni ji man
Naruem dae roo kuan chan een bad boy- [Lee Jin Ki]
[Taemin] naue do machi butterfly nuae moo yaakae bba juet seo Neo moo soon hae bba juet seo. [Lee Taemin]
[Jonghyun] deo neun guk jung ma guk jung ma namaan miteo boo myun dwae jan aah
Nee ga neo moo mam yae duel eo note chil soo up nun gril
[All]Babe nae ga soom uil moum chul soo oh crazy Neo moo yeah bbeo giun dil soo
oh crazy Neo ah ni myun pil yoo up da crazy Na wye e rae [SHINee]
[Taemin] we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so fantastic)
[Minho] go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so elastic)
[Onew/Key] fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
[Jonghyun/Taemin/Minho] elastic, elastic, elastic, elastic.
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Taemin] (Ojik neoman oolin da)
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[민호] (mua ri soekae oolin da)
[Onew/Key/Taemin] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun] (neua gaseum yea oolin da)
[All] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun] I call you butterfly naalee gaa myun gal soo rok
Motee bak heu neo raan girl hae ue naal soo up da niun gall
[Key] naa ruil sun taek hae [Minho] (tol ree kee ji mun goo)
[Onew] sun taek hae [Minho] (tol mung kaa ji mun goo)
[Taemin]nae gae bba jin babo in na [Jonghyun] naal chae gim jeo ya dwae
[Minho] naan chaka di chak haan jiung hoo guen ee girlin neo luel ee hae mot ha giet da. [Choi Minho]
[Key] neon gaggum ssik gue run gou jung image rul tael pi hae bwa guen chan da. [Kim Ki Bum]
[All] break out.(hey!) break out. (hey!) break out.(hey!) break out.(hey!)
ring ding ding ding ding di di di di di di di di
dong dong dong dong dong dong dong dong
[Jonghyun] sa shil naan bool aan hae ueo ddue gae nal bo nun ji..
[Key/Taemin] ua jjau myun, ua jjau myun nae gae hogaam uil gat go eat nuen ji mual la
[Onew] eeto rok aanjual boojual hal so bakae up seo [bi no nunSHINee]
[Jonghyun] doli kil soe up nuin gall.
[ Y / O / U ]
[Onew] complicate girl. [Minho] (jual dae NO raan dae dap ha ji ma)
[Jonghyun] na guen chan nuen naam ja ran gall [Taemin] (nae ga me chua beo ril ji moola)
[Key] don’t be silly girl. [Minho] (silly girl)
[Onew] you’re my miracle. [Taemin] (my miracle)
[Jonghyun] neo maan ga jil soo eat da myun nae gaen da pil yo up nuen gall.
[All] Babe-(hey!) nae ga soom uil moum chul soo, Oh Crazy! (hey!)
Neo moo yeah bbeo giun dil soo Oh Crazy! Neo ah ni myun pil yoo up da Crazy! Na wye e rae?
[Onew] we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so fantastic)
[Key] go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so elastic)
[Jonghyun/Minho] fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
[Taemin/Onew/Key] elastic, elastic, elastic, elastic.
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Taemin] (Ojik neoman oolin da)
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[민호] (mua ri soekae oolin da)
[Onew/Key/Taemin] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun] (neua gaseum yea oolin da)
[All] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[SH/ I / Nee]

TRANSLATION

[ SHINee - 링딩동(Ring Ding Dong) / Yoo young jin]
[Jonghyun] baby, what’s wrong with me falling in love with you
Don’t move away because you are scared, just leave it to me, what about that
My lady [Kim Jonghyun]
[Key/Onew] Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
[Jonghyun/Taemin/Minho] Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding
[Key] butterfly the first time I met you
Blink eyes clean head ding dong a bell rang in my head [Kim Ki Bum]
[Onew] I’m not a great guy nice guy but
I’m not so bad my lady [Lee Jin Ki]
[Taemin] you too, like a butterfly, so weak
So gentle, so I have to leave to by my side [Lee Taemin]
[Jonghyun] stop with worrying worring, you can try and believe in me
I like you so much won’t let you go
[All] baby my breathing might stop oh crazy
Too pretty, can’t hold it any longer oh crazy
Don’t need anything but you crazy
What’s wrong with me?[SHINee]
[Key/Onew] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Taemin] (I only hear you)
[Key/Onew] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Onew] (It rings in my head)
[Jonghyun/Taemin/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Key] (it rings in my heart)
[Jonghyun/Taemin/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun] I call your butterfly,day after day, passes
It nails into me, that I can’t leave you girl
[Key] choose me [Minho] (don’t leave)
[Onew] choose [Minho] (don’t run away)
[Taemin] stupid me who fall in love with you [Jonghyun] you have to take care of me
[All] baby (Hey!) my breathing might stop oh crazy (Hey!)
Too pretty, can’t hold it any longer oh crazy
Don’t need anything but you crazy
What’s wrong with me ? [SHINee]
[Minho] I’m nice but I can’t understand you being too nice[Choi Minho]
[Key] you sometimes have this fixed image, it’s fine to change. [Kim Ki Bum]
[All] break out.(hey!) break out. (hey!) break out.(hey!) break out.(hey!)
ring ding ding ding ding di di di di di di di di
dong dong dong dong dong dong dong dong
[Jonghyun] honestly I’m nervous for how you look at me..
[Key/Taemin] maybe maybe you might have interest in me
[Onew] I can’t help feeling like this [bi no nunSHINee]
[Jonghyun] I can’t go back girl.
[ Y / O / U ]
[Onew] complicate girl. [Minho] (don’t say no for an answer)
[Jonghyun] I’m a good man [Taemin] (I might go crazy)
[Key] don’t be silly girl. [Minho] (silly girl)
[Onew] you’re my miracle. [Taemin] (my miracle)
[Jonghyun] I won’t need anything if I have you
[All] Babe (Hey!) my breathing might stop oh crazy (Hey!)
Too pretty, can’t hold it any longer oh crazy
Don’t need anything but you crazy
What’s wrong with me ?
[Onew] we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so fantastic)
[Key] go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock. [All] (so elastic)
[Jonghyun/Minho] fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
[Taemin/Onew/Key] elastic, elastic, elastic, elastic.
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Taemin] (I can hear only you)
[Jonghyun/Minho] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Minho] (it’s ring in my head)
[Onew/Key/Taemin] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[Jonghyun] (It’s ring in my heart)
[All] Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding.
[SH/ I / Nee]
————–
————–
Original Lyrics : shinee.smtown.com
Translation and Romanization : Jojo
Encore Code : pandanamacha
Credit :

No comments:

Post a Comment

Ask me anything , i will reply as soon as possible . xoxo

Disclaimer!

Maklumat yg terkandung dalam blog ini merupakan pandangan peribadi penulis sahaja melainkan dinyatakan sebaliknya yang disertakan dengan rujukan. Sebarang persamaan dgn mana-mana individu sama ada yg hidup ataupun mati adalah secara kebetulan dan tidak disengajakan. Sebarang penggunaan artikel atau foto peribadi penulis adalah TIDAK dibenarkan kecuali dengan syarat artikel dan foto tersebut dipautkan (backlink) ke laman entri asal. Penulis tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang impak negatif yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman blog ini.

█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
copyrightreserved.

Target selepas 3 bulan bekerja !